Blogy üstünlikli işletmek üçin semalt maslahatlary

Islendik elektron söwda platformasy üçin müşderiňiz bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamak iş tejribesinde esasy elementdir. Bloglar müşderileriňiz bilen berk aragatnaşyk gurýar. Şeýlelik bilen, web sahypamyza blog goşmak iň täsirli ýerli SEO usullaryndan biridir.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Frank Abagnale blogy müşderiler bilen aragatnaşygy giňeltmek üçin gural hökmünde ulanmagyň möhüm taraplaryny düşündirýär.

Siziň bilmeli zatlaryňyz

Islendik internet sahypasy üçin blog goşmak, ýazgylary we täze degişli mazmuny paýlaşyp boljak platforma bolmagy aňladýar. Awtomatiki mazmun dolandyryş ulgamlarynyň köpüsinde, adatça, "blog" bölümi bar. Beýleki döredijiler üçin köp sanly mugt şablonlar we CSS açylyşlary sebäpli blogy kodlamak aňsat iş bolup biler. Tapawut, blog üçin ulanýan mazmun dolandyryş ulgamynda. Köp adam üçin blog goşmak gönüden-göni bir düwmä basmagy öz içine alar. Iceriňiz üçin adaty blog pikirleri aşakdakylary öz içine alyp biler:

  • Nähili maslahatlar
  • Tejribäniň güwänamasy
  • Web sahypaňyz bilen baglanyşykly täzelikler
  • Aýratyn hyzmat, bölüm ýa-da wezipe

Blogyňyzdaky tehniki meseleler hakda kän bir pikir etmäň.

Bir web sahypasyna blog goşanda her dürli sorag bolup biler. Mysal üçin, ROI, tehniki hyzmatyň bahasy, goýuljak mazmun, blogy web sahypasyna nädip goşmaly, erkin işleýänleri we döredijileri işe almak we blogyň awtomatlaşdyryş aýratynlyklary bilen gyzyklanyp bilersiňiz. Bular möhüm pikirler, ýöne olar köp wagtyňyzy almaly däldir.

Blog döretmek pikiri başlangyç etapda köp tehnikany öz içine almaýar. Islendik blogyň maksady, müşderileriňiz bilen aragatnaşyk saklamagyň gowy we täsirli usulyny döretmekdir. Blog, gowy görünýän web sahypasyny gurmagyň tehniki däl-de, bu aragatnaşygy amala aşyrmak üçin ulagdyr.

Mahabatlandyrmalary goşuň

Mahabatlary blogda ýerleşdirip bilersiňiz. Mysal üçin, aýallar güni diýeliň, sizde onlaýn moda sahypasy bar. Blogda mugt ýaly teklip hödürläp bilersiňiz. Mysal üçin, "Aýalyňyzy ýanyňyz bilen getiriň, mugt hasyl alarsyňyz" diýip bilersiňiz. Mahabatda müşderileriňiz bilen habarlaşmak üçin ulanyp boljak başga-da köp usul bar. Mysal üçin:

  • 1. Blog ýazgysynda çap ediň. Hekaýaňyzyň dürli taraplaryny düşündirmek üçin blog ýazgysyny ulanyp bilersiňiz. Bu ýazgy permalinkde çap ediler.
  • 2. URL-ni sosial mediýada paýlaşyň. Postazgyňyzy çap etmek üçin ýerli kanallar üçin sosial media ulanyň. Şäheriňize gönükdirilen maksatly mahabatlary ulanyp bilersiňiz. LinkedIn we Twitter ýaly sosial media web sahypalary paýlaşmaga başlamak üçin gowy ýer bolup biler.
  • 3. E-poçta iberiň. Mahabat barada abonentleriňize ýatladyň. Postazga baglanyşyk we mazmuny barada gysgaça maglumat bermegi ýatdan çykarmaň.
  • 4. Google AdWords kampaniýasyny guruň. Youreriňizdäki belli bir zady nyşana alýan açar sözleri ulanyp bilersiňiz. Mazmuny optimizirläň we traffik akymly bolar.

Netije

Islendik adam blog açyp biler. Gowy döredilen kärhanalar öz ýerlerinde dürli taraplar bilen baglanyşykly birnäçe blog açdylar. Köp web sahypalary, hatda awtopilot re modeiminde hem blog ulanmakdan peýdalanyp biler. Blog, müşderileriňiz bilen yzygiderli aragatnaşyk saklamagyň gowy usuly bolup biler. Müşderi bilen gowy gatnaşyklaryň esasyny düzýän teswirler we forumlar ýaly dürli aýratynlyklary öz içine alýar.

send email